Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door Heemskerk Alliantiemanagement geleverde producten en diensten.

Heemskerk Alliantiemanagement, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heemskerk Alliantiemanagement verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Heemskerk Alliantiemanagement van je nodig heeft of noodzakelijk zijn vanwege de hieronder omschreven doeleinden en die door Heemskerk Alliantiemanagement in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • voorletters en achternaam
  • bedrijfsnaam
  • adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • telefoonnummer (mobiel en/of vast)
  • e-mailadres. 

Verwerken we ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Heemskerk Alliantiemanagemente verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met van Heemskerk Alliantiemanagement, dan willen we je goed van dienst zijn. We gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

  • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • om goederen en diensten bij je af te leveren;
  • als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte;
  • gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Heemskerk Alliantiemanagement. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Heemskerk Alliantiemanagement. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Heemskerk Alliantiemanagement gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Heemskerk Alliantiemanagement zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Heemskerk Alliantiemanagement bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Heemskerk Alliantiemanagement verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Heemskerk Alliantiemanagement gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Heemskerk Alliantiemanagement maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Heemskerk Alliantiemanagement te kunnen verstrekkenGoogle kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Heemskerk Alliantiemanagement heeft hierop geen invloed. Heemskerk Alliantiemanagement heeft Google geen toestemming gegeven om via Heemskerk Alliantiemanagement verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek aan Heemskerk Alliantiemanagement.

Beveiliging

Heemskerk Alliantiemanagement hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Heemskerk Alliantiemanagement heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Heemskerk Alliantiemanagement toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Heemskerk Alliantiemanagement gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Heemskerk Alliantiemanagement in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken over de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Je privacyrechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Heemskerk Alliantiemanagemente je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen bij Heemskerk Alliantiemanagement.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit privacystatement kun je contact met Heemskerk Alliantiemanagement opnemen.

Contact

Heemskerk Alliantiemanagement

T 06-11 86 88 42

C.Heemskerk@xs4all.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld op 6 maart 2019.